Strategiana

Laatusijoittaminen

Sifter-rahasto on pitkäaikainen sijoittaja pieneen joukkoon hyvin laadukkaita yrityksiä maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitusperiaate on pysynyt samana jo yli 18 vuoden ajan. Meillä on viisi keskeistä periaatetta, jotka luovat pohjan Sifterin sijoitusstrategialle.

1.Uskomme laatuyhtiöiden pitkän ajan tuottoihin

Historiallisesti laatuyhtiöihin sijoittaminen on tarjonnut sijoittajalle erinomaiset tuotot. Historia ei tietystikään ole tae tulevasta, mutta laatuyhtiöillä on varsin järkiperusteiset edellytykset menestyä myös tulevaisuudessa, koska niiden kilpailuedut ovat vahvat ja rahantekovoima kasvava. Siksi haluamme omistaa vain erittäin laadukkaita yhtiöitä.

Kun puhumme laadusta, tarkoitamme yhtiön liiketoiminnan, sen ansaintamallin ja rahantekokyvyn laatua ja ennustettavuutta.

Laatuosakkeet toivat 34,3 % vuosituoton Sifter-rahastolle 2021

2. Uskomme pienen joukon yhtiöitä lisäävän Rahastomme tuottoja ja pienentävän riskejä

Uskomme laatuun, emme määrään. Olemme määritelleet laadun tarkasti ja meille 25-30 yhtiön salkku on tarkoituksenmukainen. Parhaissa yhtiöissämme pidämme jopa 8% painon, otamme siis näkemystä yrityskohtaisesti. Usein suurimpien sijoitusten onnistuminen on tuonut Sifter-rahastolle ylituottoja.

Mielestämme rahaston sijoittajan riskit pienenevät, kun tunnemme yhtiömme tarkasti. Vastaavasti suurempi määrä ei toisi riskinhajautusta salkkuun, päinvastoin.

3. Laatusijoittamien tuo mielenrauhaa

Laadukkaan liiketoiminnan omistaminen tuo mielenrauhaa. Erityisesti odottamattomien osakemarkkinakriisien aikana Sifterin sijoittajat voivat tuntea olonsa varsin turvallisiksi, kun he omistavat korkealaatuisia yrityksiä. Vaikka laatuyhtiöiden osakehinnat laskevatkin markkinakorjausten aikana, ei niiden liiketoiminta ole useinkaan huonontunut. Päinvastoin.

Mielenrauha estää meitä tekemästä hätiköityjä osto- tai myyntipäätöksiä. Siksi pidämme laadusta. 

4. Kurinalainen sijoitusstrategia tuo lisää laatua salkkuun

Onnistuakseen laatusijoittamisessa on sijoitusprosessin oltava kristallin kirkas ja kurinalainen. Mielestämme tämä erottaa Sifterin muista rahastoista. Sifterin systemaattinen investointiprosessi on tuottanut erittäin hyviä tuloksia yli 18 vuoden aikana.

Kumulatiivinen oppiminen on auttanut meitä parantamaan prosessia ja löytämään jatkuvasti uusia laatuyrityksiä salkkuun, joilla on usein alhaisempi arvostus ja suurempi potentiaali.

5. Fokus yhteen rahastoon

Uskomme, että yhdessä asiassa voi olla erinomainen. Kun fokus hajoaa useisiin rahastoihin tai strategioihin, mikään niistä ei saa täyttä huomiota. Sifter Fund ansaitsee 100% huomiomme, ja siksi kaikki toimintamme ja aikamme on omistettu rahastolle. Olemme myös sijoittaneet merkittävän osan omasta varallisuudestamme rahastoon.

Strategiamme on tehdä Sifter-rahastosta pitkäaikainen osakeratkaisu sijoittajalle kaikissa markkinatilanteissa.

Mihin emme usko tai sijoita

Sifterin sijoitusstrategiaa voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, mihin emme sijoita.

 • Emme usko markkinoiden ajoittamiseen
 • Emme sijoita raaka-aineyhtiöihin
 • Emme sijoita pankkeihin
 • Emme sijoita vahvasti syklisiin yhtiöihin
 • Emme sijoita ESG-politiikkamme vastaisiin yhtiöihin
 • Emme käytä velkaa tai johdannaisia
 • Emme tee valuuttasuojauksia

Sijoitusprosessin laatu

Toinen, vähintään yhtä tärkeä näkökulma sijoittamiseen, on sijoitusprosessin laatu. Prosessin laatu määrittelee:

 • minkälaisia sijoituskohteita etsitään,
 • miten niitä analysoidaan ja ostetaan,
 • milloin sijoituskohteista irtaudutaan.

Kun sijoitusprosessi on kurinalainen ja selkeä, voi luottaa siihen, että se tuottaa myös oikeanlaisia lopputuloksia eli sijoituksia laatuyhtiöihin. Tunteille ja ’mutulle’ ei jää sijaa.

Sifter-rahaston systemaattinen sijoitusprosessi. (30.9.2021 mediaani, viimeiset 12 kuukautta)

Kehittämämme Stocksifter-ohjelmisto analysoi osakeavaruuden 65 000 yhtiötä 20 kriteerin perusteella ja karsii niistä 92 prosenttia. Analyytikkomme keskittyvät tutkimaan syvällisesti vain niitä parhaita yhtiöitä, jotka ovat läpäisseet systemaattisen seulan.

Laatuyhtiön tunnistaminen ja valintakriteerit

Sifter-rahaston valintaprosessissa on yli 20 numeerista mittaria, joiden avulla analysoimme yhtiöitä. Kriteerit voidaan jakaa numeerisiin ja laadullisiin valintakriteereihin.

Laatuyhtiön numeeriset valintakriteerit ovat historiallisia faktoja

Laatuyhtiön tunnistaminen perustuu aina ensiksi numeerisiin faktoihin, joista käy selväksi, että yhtiö on jo osoittanut ylivertaista rahantekokykyä historiallisesti. Keskeisiä numeerisia valintakriteereitä ovat:

 • Liikevaihto on kasvanut tasaisesti
 • Liikevoitto on kasvanut ja on ennustettava
 • Kilpailijoita paremmat brutto- ja nettomarginaalit
 • Korkea sijoitetun pääoman tuottoaste (ROIC yli 15 %)
 • Terve tase, mieluiten nettovelaton yhtiö

Numeeriset ylivertaisuusmittarit ovat kuitenkin vain historiaa ja siksi laatusijoittajan suurin työmäärä onkin tutkia yhtiöiden laadullista ylivertaisuutta, joka voisi mahdollistaa vuosi vuodelta kasvavan tuloksen teon.

Laatuyhtiön laadulliset valintakriteerit mahdollistavat tulevaisuuden kasvun

Kun löydämme potentiaalisen laatuyhtiön tuhansien kandidaattien joukosta, tutkimme yhtiön liiketoimintaa laadullisten kriteerien avulla, jotka mahdollistavat tulevaisuuden menestyksen ja useimmiten selittävät yhtiön kilpailijoitaan korkeammat tulokset.

 • Ansaintamalli on kilpailukykyinen
 • Markkinoille tulon kynnys on korkea
 • Tuotteet ja palvelut ovat kriittisiä asiakkaille
 • Tuote edustaa vain pientä osaa asiakkaan kokonaiskuluista
 • Merkittävä osa liikevaihdosta on jatkuvaluonteista
 • Yhtiön tuotteilla on hinnoitteluvoimaa
 • Toimiala tai niche-markkina kasvaa
 • Yhtiöllä on kyvykäs johto ja vahva yrityskulttuuri

Tyypillisesti tämän kaltainen tutkimus vie viikoista kuukausiin. Kaiken tämän tutkimisen jälkeen on vielä varmistuttava, että sijoitus on kannattava. Toisin sanoen, olisi hieman typerää ostaa huippulaatua ilman, että sitä saisi järkevällä hinnalla.

Miltä laatuyhtiösalkku näyttää liiketoiminnan mittarien valossa?

Osakemarkkinoiden muutoksia ei voi mielestämme arvata. Arvaukset menevät useammin pieleen kuin oikein. Tämän takia pitkän tähtäimen laatusijoittajan kannattaa keskittyä analysoimaan ja seuraamaan yhtiöiden liiketoiminnan mittareita.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Sifterin 30 yhtiön mediaani-mittarit, joita seuraamme. Kun etsimme uusia yhtiöitä salkkuumme, haluamme, että kyseinen sijoituskohde parantaa salkkumme liiketoimintamittareita. Näin Sifterin salkku vahvistuu jatkuvasti.

Sifter Fund Global vs S&P 500 KPI-taulukko (29.9.2021).

Kuten taulukosta näkyy useimmat mittarit ovat pysyneet tasaisen korkeina vuodesta toiseen. Keskeiset huomiot verrattuna S&P 500 -indeksin yhtiöihin (5 vuotta):

 • Sijoitetun pääoman tuotot (ROIC) ovat pysyneet vuosien ajan korkealla ja yli tuplasti parempina kuin S&P 500 -yhtiöillä.
 • Liikevoittomarginaali on erittäin korkea ja vakaa sekä selvästi korkeampi kuin S&P 500 -yhtiöillä.
 • Liikevaihdon kasvuprosentit ovat olleet pääosin korkeampia kuin S&P 500 -yhtiöillä.
 • Sifterin salkun yritykset ovat keskimäärin velattomia toisin kuin S&P 500 -yhtiöillä.
 • Sifterin yhtiöt ovat keskimäärin hieman kalliimpia (EV/EBITDA) kuin S&P500 -yhtiöillä.

Sifter tekee pitkän tähtäimen laatusijoittamisesta helppoa

Yhtiöiden valinta ja analysointi vaatii paljon aikaa ja osaamista sekä kurinalaisen prosessin. Tämän vuoksi Sifterillä on vain yksi rahasto, joka saa kaiken huomiomme.

Sifter-rahaston sijoittajia ovat yksityishenkilöt, family officet, instituutiot ja säätiöt, jotka haluavat sijoittaa laatuyhtiöihin pitkällä tähtäimellä.

Sifter-rahaston sijoittajat saavat toimivaksi havaitun sijoitusmenetelmän sekä globaalisti hajautetun salkun tarkasti valittuja laatuyhtiöitä.

Sifter sopii sinulle sijoituskohteeksi, jos

 1. Et tavoittele pikavoittoja, vaan uskot vakaaseen rahantekoon
 2. Sinulla ei ole aikaa etsiä, analysoida ja seurata yrityksiä globaalisti
 3. Olet valmis omistamaan laadukkaita liiketoimintoja pitkäjänteisesti myös laskumarkkinassa
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas