Olli Pöyhönen, Sifter Fund

Disco Corporation – Japanilainen niche-markkinajohtaja

Prosessorien ja muistisirujen valmistukseen liittyy usein lähes scifiltä kuulostavaa tekniikkaa. Sitä vastoin Disco Corporationin tuotteiden rooli kuulostaa sympaattisen vaatimattomalta, liittyen lähinnä piikiekkojen sahaamiseen.

Yhtiö on kuitenkin yllättävän kriittinen asiakkailleen. Lisäksi Disco voi osaltaan tukea sirujen suorituskyvyn kasvua, kun Mooren laki vähitellen lähestyy rajojaan. Discolla on myös muita erityispiirteitä, kuten oma sisäinen valuuttajärjestelmä, joka kannustaa yrittäjyyteen ja parantaa organisaation joustavuutta.

Mitä Disco tekee?

Disco on japanilainen yritys, joka valmistaa ja myy kriittisiä laitteita sirujen valmistukseen. Näitä siruja käytetään arkisissa elektronisissa laitteissa, kuten älypuhelimissa ja tietokoneissa. Siruja valmistetaan pääasiassa pyöreille piikiekoille. Discon laitteita käytetään kyseisten piikiekkojen ohentamiseen, kiillottamiseen ja leikkaamiseen. Yhtiö on oman alansa jättiläinen.

Useimmat markkina-arviot indikoivat Discolle selvästi yli 60 %:n markkinaosuutta.

Miksi sijoitimme Discoon?

Sifter sijoitti alun perin Discoon huhtikuussa 2019. Artikkelia kirjoittaessa (8.9.2021), Discon osake oli kallistunut 86 % euroissa mitattuna ja tarjonnut keskimääriin noin 2 % osinkotuottoa. Samana ajanjaksona maailmanlaajuinen osakeindeksi MSCI ACWI tuotti vain 43 % euroissa mitattuna.

Disco Corporation osakehinnan kehitys

Analyysimme mukaan uskomme, että Disco täyttää Sifterin laatuyhtiöille asettamat numeeriset ja laadulliset kriteerit.

Laatuyhtiön numeeriset valintakriteerit

 • Liikevaihto on kasvanut tasaisesti
 • Liikevoitto on kasvanut ennustettavasti
 • Kilpailijoita paremmat brutto- ja nettomarginaalit
 • Korkea sijoitetun pääoman tuottoaste (ROIC, yli 15 %)
 • Terve tase, mieluiten nettovelaton yhtiö

Laatuyhtiön laadulliset valintakriteerit

 • Ansaintamalli on kilpailukykyinen
 • Korkea markkinoille tulon kynnys
 • Tuotteet ja palvelut ovat kriittisiä asiakkaille
 • Tuote edustaa vain pientä osaa asiakkaan kokonaiskuluista
 • Merkittävä osa liikevaihdosta on jatkuvaluonteista
 • Yhtiöllä on hinnoitteluvoimaa
 • Toimiala tai niche-markkina kasvaa
 • Yhtiöllä on kyvykäs johto ja vahva yrityskulttuuri

Haluatko lukea lisää case-esimerkkejä? Lataa opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa esittelemme laajemmin Sifterin näkemyksiä ja viisi erilaista case-esimerkkiä Sifter-rahaston laatuyhtiöistä.

Alalle tulon esteet suojaavat Discon liiketoimintaa

Discon asiakkaille huono laatu tulee kalliiksi. Discon laitteita käytetään pääasiassa tilanteissa, joissa piikiekon pinta on jo täynnä arvokkaita mikropiirejä. Kiekkoa on saatettu prosessoida kuukausien ajan, joskus käyttäen laitteita, jotka maksavat reilusti yli 100 miljoonaa dollaria kappaleelta. Piikiekon epätarkka leikkaaminen, hiominen tai kiillottaminen voivat tässä vaiheessa pilata tuotteen.

Tuntuvien riskien takia Discon asiakkaat ovat todennäköisesti haluttomia kokeilemaan tuntemattomia laitevalmistajia. Discon laitteet ovat ällistyttävän tarkkoja.

Koneet kykenevät leikkaamaan jopa mikrometrin (1/1000 mm) tarkkuudella, mikä on verrattavissa siihen, että ihmisen hius leikattaisiin 30 kertaa poikittain.

Discon laitteet voivat myös hioa kiekkoja 5 mikrometrin paksuuteen asti, jolloin materiaali alkaa muuttua läpikuultavaksi. Disco on ylläpitänyt teknologisia kykyjään investoimalla keskimäärin 10 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Discolla on läheiset suhteet asiakkaisiinsa

Discon asiakassuhteita vahvistavat T&K-palvelut. Discon insinöörit suorittavat testileikkauksia asiakkaiden toimittamilla materiaaleilla ja määrittävät asiakkaalle optimaalisen yhdistelmän laitteita, kulutustarvikkeita ja käsittelymenetelmiä.

Tämä ei ole yksinkertainen tehtävä, koska Discon kulutustarvikkeiden valikoima kattaa kymmeniä tuhansia tuotteita. Discon muut palvelut, kuten huolto ja koulutus, vahvistavat asiakassuhteita entisestään.  

Disco toimii niche-markkinalla

Puolijohdealan yhdistys SEMI arvioi, että globaalit investoinnit puolijohteiden valmistuslaitteisiin ovat tänä vuonna noin 95 miljardia dollaria. Kun SEMI:n arviota verrataan Discon noin 2 miljardin dollarin liikevaihtoon ja korkeaan markkinaosuuteen, on selvää, että Disco toimii puolijohdealan nichessä.

Niche-markkinan pieni koko tarjoaa Discolle kahdenlaisia etuja: Ensinnäkin, se vähentää suurten pelurien kannusteita tunkeutua Discon reviirille, koska kakkua ei juuri riitä jaettavaksi. Toisekseen, Discon kriittinen rooli ja pieni koko vähentävät asiakkaiden asettamia hintapaineita, koska tehokkaimmat säästökohteet löytyvät luultavasti muualta.

Discon marginaalit ja tuotot heijastavat vahvaa kilpailuasemaa

Viimeisen tilikauden aikana Discon myyntikate oli 59 % ja käyttökateprosentti 33 %. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto viimeisen 5 vuoden aikana on ollut 15 %. Discon lähimmän kilpailijan Tokyo Seimitsun marginaalit ovat noin kolmanneksen heikompia.

Discon marginaalit ja sijoitetun pääoman tuotto.

Discon pitkän aikavälin näkymä on lupaava

Piikiekkojen valmistusvolyymit kasvavat todennäköisesti entisestään, kun älykkäiden laitteiden lukumäärä kasvaa.

Discon liikevaihto on perinteisesti korreloinut vahvasti piikiekkojen valmistusmäärien kanssa. Vuosina 2010–2020 korrelaatiokerroin oli 0,95. Jatkossa kiekkojen valmistusmäärät näyttävät nousevan edelleen, älykkäiden laitteiden lukumäärän kasvun myötä.

Esimerkiksi 5G-verkot mahdollistavat aikaisempaa toimivamman esineiden internetin (Internet of Things), koska ne pystyvät palvelemaan suurempaa määrää verkkoon kytkettyjä laitteita ja tarjoavat samalla lyhyemmän vasteajan sekä nopeamman tiedonsiirtonopeuden. Tämä on hyvä uutinen Discolle, koska älylaitteiden lukumäärän kasvu tukee myös sirujen ja piikiekkojen volyymejä.

Discon liikevaihto ja maailmanlaajuiset piikiekkotoimitukset
Lataa opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen

Transistorien kokorajoitukset voivat tarjota Discolle lisää nostetta

Sirujen suorituskykyä on perinteisesti nostettu ahtamalla yhä useampia ja pienempiä transistoreita samalle sirulle. Transistorien määrä on kasvanut ennustettavaa tahtia, heijastaen niin sanottua Mooren lakia. Valmistamisesta on kuitenkin tullut yhä kalliimpaa ja kehityksen pitäisi lopulta pysähtyä fysiikan lakeihin.

Siruvalmistajien on lopulta turvauduttava muihin keinoihin sirujen suorituskyvyn parantamiseksi. Yksi ratkaisu on 3D-pakkaus, jossa useita siruja pinotaan päällekkäin. Disco suhtautuu optimistisesti tähän kehityskulkuun. Arviomme mukaan 3D-pakkaus voisi lisätä ohuiden sirujen kysyntää ja lisätä Discon laitteiden käyttöä.

Disco on myrskynkestävä yhtiö, jonka tärkein tulonlähde on hyvin volatiili

Noin 52 % Discon liikevaihdosta tulee investointihyödykkeiden myymisestä puolijohdeteollisuuden tarpeisiin. Puolijohdeteollisuuden investoinnit ovat heilahdelleet voimakkaasti, mikä on heijastunut myös Discon laitemyyntiin.

Tällä hetkellä lyhyen aikavälin näkymät ovat positiiviset. Puolijohdeteollisuusalan yhdistys SEMI ennusti heinäkuussa, että puolijohteiden valmistuslaitteiden globaali myynti kasvaa 34 % vuonna 2021 ja 6 % vuonna 2022.

Puolijohdeteollisuuden investoinnit
Puolijohdeteollisuuden investoinnit.

Discon Japanikeskeisyys altistaa yhtiön valuuttakurssien ja tullien muutoksille

80 % Discon työvoimasta ja 100 % tuotannosta sijaitsee Japanin maaperällä, mutta jopa 86 % liikevaihdosta tulee Japanin ulkopuolelta, pääosin Aasiasta. Tämän seurauksena jenin kallistuminen tai tullien nousu lisäisivät Discon kustannuksia ja asettaisivat paineita yhtiön kannattavuudelle.

Discon taloudellinen kestävyys auttaa yhtiötä selviytymään lyhyen aikavälin shokeista

Discon taloudellinen kestävyys perustuu kolmeen tekijään:

 • Discolla ei ole velkaa. Yhtiöllä on sen sijaan käteistä noin 1,5 kertaa viimeisen 12 kuukauden käyttökatteen verran. Tämä puskuri auttaa Discoa selviytymään toimialan myrskyistä.
 • Disco ansaitsee noin kolmanneksen liikevaihdostaan ​​kulutusosista ja varaosista, joiden katteet ovat korkeat. Näiden tuotteiden kysyntää ohjaa asiakkaiden kapasiteetin käyttöaste, joka on perinteisesti vakaampi kuin investointien taso. Discon kulutus- ja varaosamyynti on kasvanut vuosien varrella, mikä todennäköisesti johtuu Discon asennetun laitekannan kasvusta.
 • Discon vahva markkina-asema tukee yrityksen hinnoitteluvoimaa. Tämä puolestaan ​​auttaa Discoa siirtämään korkeammat kustannukset tuotteiden hintoihin.
Discon liikevaihto kulutus- ja varaosista.

Poikkeuksellinen yrityskulttuuri saattaa lisätä Discon myrskynkestävyyttä

Discon kulttuurissa yhdistyy vahva yrittäjähenki ja jatkuvan parantamisen mentaliteetti. Kulttuurin vahvistamiseksi Disco on luonut oman sisäisen valuuttansa nimeltä ”Will”. Vuodesta 2011 lähtien Discon työntekijät ja tiimit ovat maksaneet Will-valuutalla yrityksen resurssien, kuten toimistopöytien ja tietokoneiden käytöstä.

Myyntitapahtumat tuottavat lisää Will-valuuttaa, joka valuu organisaation läpi tiimien kompensoidessa toisiaan. Esimerkiksi myyntitiimi voi kompensoida tuotantotiimiä tuotteen rakentamisesta. Jokaisen vuosineljänneksen lopussa Will-saldot maksetaan jeneissä. Tästä johtuen, osa työntekijöistä saa hyvin tuntuvia bonuksia.

Ensisilmäyksellä Will vaikuttaa vain täydentävän Discon palkitsemisjärjestelmää, mutta Will-valuuttaa voidaan käyttää myös ratkaisemaan uusia johtamishaasteita. Esimerkiksi COVID-19-pandemian aikana Discon oli varmistettava, että sen tehtailla oli riittävästi työntekijöitä paikan päällä. Sen sijaan, että Disco olisi valinnut työntekijät käsin, Disco jakoi tietyn määrän Will-valuuttaa niiden työntekijöiden kesken, jotka päättivät saapua tehtaalle. Tämän seurauksena Discon sisämarkkinat valikoivat tehtävään sopivimmat henkilöt ja asettivat henkilöä kohti maksettavan palkkion automaattisesti sopivalle tasolle heijastaen samalla etätyön vaihtelevaa suosiota.

Kaiken kaikkiaan, Disco täyttää Sifterin laatukriteerit

Yhtiöllä on puolellaan merkittäviä kilpailuetuja ja nämä edut näkyvät tähänastisessa tuloksentekokyvyssä. Lisäksi Discon markkinan pitkän aikavälin näkymät ovat positiiviset ja yhtiö on riittävän myrskynkestävä selviytyäkseen lyhyen aikavälin shokeista.

Olli Pöyhönen
Analyytikko, Sifter Capital

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: