Santeri Korpinen, Sifter Fund

Teknologiayhtiöitä runnellaan – Miksi Cisco Systems on pitänyt arvonsa?

Vuoden ensimmäisinä kuukausina Yhdysvaltain teknologiayhtiöt kärsivät rajusta osakehintojen laskusta. Osaan niistä oli ladattu liian kovat odotukset. Vuoden aikana (17.3.2021–16.3.2022) esimerkiksi PayPalin osakehinta on laskenut 57 %, Zoomin 68 % ja Peloton-yhtiön peräti 78 %. Rajulle laskulle oli järkiperusteisia syitä.

Monien teknologiayhtiöiden korkeaksi nousseet osakehinnat eivät enää vastanneet yhtiöiden rahantekokyvyn todellisuutta tai tulevaisuutta.

Kaikki teknologiayhtiöt eivät kuitenkaan ole samassa veneessä. Esimerkiksi amerikkalainen Cisco Systems (CSCO) on vuodesta toiseen ollut hitaasti kasvava, mutta erinomaista kannattavuutta tekevä yhtiö, jonka osakehintaan ei ole ladattu satumaisia odotuksia. Ciscon fundamentit ovat kunnossa ja osakehinta on kasvanut käsi kädessä yhtiön tuloksen kanssa.

Sifter sijoitti Ciscoon jo vuonna 2012. Ensimmäinen sijoituserä on tuottanut yli 240 % + osingot (16.3.2022).

Monet tuntevat yhtiön nimen, mutta mikä tekee Ciscosta mielestämme hyvän pitkän tähtäimen sijoituksen?

Ciscon palvelut ovat asiakkaille kriittisiä

Cisco valmistaa verkkolaitteita ja -ohjelmistoja sekä hardware-tuotteita, kuten reitittimiä ja kytkimiä. Ciscon hardware-tuotteet ovat tärkeitä asiakasyrityksille, koska ne mahdollistavat nopean ja luotettavan tiedonsiirron. Vastaavasti Ciscon ohjelmistopalvelut mahdollistavat tietoverkon tehokkaan hallinnan. Lisäksi Cisco tarjoaa tietoverkkoihin liittyviä ylläpito- ja suunnittelupalveluita.

Ciscoa voisi kuvailla IT-infrojen talonmieheksi.

Kuvaus ei aliarvioi Ciscon strategista tärkeyttä asiakkailleen, vaan korostaa sitä. Ciscon tuotteita ja palveluita pidetään ensiarvoisen tärkeinä suurissa organisaatioissa, jotka käsittelevät valtavaa määrää dataa lukuisissa eri fyysisissä toimintapisteissä. Cisco on onnistunut säilyttämään vuosikymmenien ajan vakaan markkina-asemansa ja toimii strategisena yhteistyökumppanina yritysten IT-osastojen kanssa.

Cisco valmistaa verkkolaitteita ja -ohjelmistoja sekä hardware-tuotteita, kuten reitittimiä ja kytkimiä.

Goldman Sachs kysyy säännöllisesti amerikkalaisilta tietohallintojohtajilta, mitä yhtiöitä he pitävät strategisimpina IT-ratkaisuiden toimittajina. Cisco on ollut listan toinen tai kolmas jo vuodesta 2013 lähtien ja kyselyyn vastanneet odottavat Ciscon pitävän kiinni asemastaan ainakin seuraavan kolmen vuoden ajan.

Ciscon edellä on vain Microsoft, joka sekin löytyy Sifterin salkusta, sekä Amazon, joka tarjoaa yritysasiakkaille pilvipalveluita.

Cisco on laadukas rahantekokone

Cisco Systems on selkeästi suurin toimialansa yritys, vaikka se toimiikin monella eri pelikentällä samanaikaisesti, kilpaillen pienempiä ja keskittyneempiä yrityksiä vastaan. Esimerkiksi kyberturvallisuusalan kilpailijat ovat Ciscoon nähden erilaisia toimijoita kuin verkkolaite-segmentin kilpailijat.

Cisco hyötyy koostaan ja saa synergiaetuja eri liiketoimintasegmenttien välillä hyödyntäen olemassa olevia verkostoja myynnissä sekä jakeluketjuissa.

Alla on listattu suurimpien verkkolaite-segmentin toimijoiden avainlukuja.

YhtiöLiikevaihto (mrd. USD)MyyntikateEBITDALiikevoittoROIC
Cisco49,864,1 %32,8 %28,3 %20,3 %
Arista3,063,8 %33,9 %31,4 %24,0 %
Juniper4,757,9 %15,5 %9,3 %4,8 %
Dell Technologies101,221,7 %6,4 %2,9 %9,3 %
F5 Networks2,681,4 %26,9 %20,6 %11,3 %
Lähde: Bloomberg (viimeinen tilikausi)

Ciscon kilpailuedut heijastuvat yhtiön marginaaleihin ja sijoitetun pääoman tuottoihin, jotka ovat verkkolaitevalmistajien kärkikastia.

Dell on liikevaihdolla mitattuna Ciscoa suurempi yritys, mutta verkkolaitteet edustavat vain pientä osaa Dellin liikevaihdosta. 

Myös Ciscoa selvästi pienemmän Arista Networksin luvut ovat hyvällä tasolla, mutta tämä heijastaa Aristan keskittymistä Ciscoa kapeampaan markkinaan, mikä mielestämme lisää sijoittajan riskejä.

Ciscon liiketoiminta kasvaa tasaisen varmasti

Ciscon liikevaihto on kasvanut varsin hitaasti, mutta tasaisesti noin 1,4 % vuosittain viimeisen 10 vuoden aikana (2011-2021 CAGR). Kasvulukuja heikentää osaltaan se, että 2021 tilikauden tuloksessa ei näy vielä täysimääräisesti korona-lockdownien jälkeinen kysynnän elpyminen.

Myyntikate on ollut vakaata, keskimäärin 63 % viimeisen viiden vuoden aikana.

Liikevoittomarginaali on kehittynyt nousujohteisesti (keskimäärin 28 % liikevaihdosta viimeisen viiden vuoden aikana), joka kuvastaa yrityksen sisäisen tehokkuuden kehitystä ja ohjelmistoliiketoiminnan osuuden kasvua suhteessa hardware-liiketoimintaan.

Haluatko lukea lisää case-esimerkkejä? Lataa opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa esittelemme laajemmin Sifterin näkemyksiä ja viisi erilaista case-esimerkkiä Sifter-rahaston laatuyhtiöistä.

Ciscon liiketoiminta on globaalia

Cisco toimii globaalisti, joka antaa myös suojaa maantieteellisesti esimerkiksi konfliktitilanteissa. Ciscon liikevaihto jakautuu seuraavasti: 59 % Pohjois-Amerikka, 26 % Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka (EMEA) sekä 15 % Aasia ja Oseania.

Ciscon kokonaismarkkina kasvaa

Ciscon johto ohjeisti syyskuussa 2021 nopeampaa jopa 5-7 % vuosittaista liikevaihdon kasvua seuraavalle neljälle vuodelle, joka olisi selkeästi yli historiallisen tason (1,4 % viimeisen 10 vuoden aikana).

Ciscon johto arvioi, että sen kaikkien liiketoimintojen kokonaismarkkina kasvaa 260 miljardista dollarista 400 miljardiin dollariin seuraavan neljän vuoden aikana.

Cisco näkee, että kasvua ajaa muun muassa pilvipalveluiden kasvava ja monimutkaistuva käyttö. Lisäksi tietoverkkojen murrosta vauhdittaa yleistynyt etätyöskentely, joka lisää tietoverkkoihin kohdistuvia vaatimuksia erityisesti tietoturvan osalta.

Kasvua jatkuvien palveluiden ohjelmistoista

Ciscon liiketoiminnan paino on tasaisen hitaasti siirtymässä laitteistoliiketoiminnasta ohjelmistoliiketoimintaan. Tämä mahdollistaa pääomakevyemmän liiketoiminnan sekä mahdollisesti paremmat katteet.

Tilikauden 2021 lopussa jatkuvien palveluiden tilausmaksut tuottivat noin 44 % Ciscon liikevaihdosta.

Sijoittajan näkökulmasta, jatkuvan laskutuksen tilausmaksut ovat helposti ennustettavaa ja vakaata kassavirtaa.

Cisco on kasvanut yritysostojen kautta

Orgaanisen liiketoiminnan kasvu on ollut historiallisesti varsin hidasta verrattuna moniin muihin teknologiayhtiöihin. Cisco on tukenut kasvuaan yritysostoin, joiden koko on kasvanut vuosien saatossa.

Sifter-rahaston sijoitusstrategiassa yritysostot arvioidaan aina erikseen ja tarkasti.

Toistaiseksi on näyttänyt siltä, että Ciscon ostokset ovat olleet järkeviä ja yhtiö on pystynyt toteuttamaan ostot vapaalla kassavirralla. Cisco on pysynyt kassarikkaana yhtiönä ilman velkataakkaa.  

Ciscon valuaatio on houkutteleva ja yhtiön liiketoiminnan tasaisuus viehättää Sifteriä

Cisco on mielestämme houkuttelevasti arvostettu yhtiö.  Olemme itse arvioineet yhtiölle hyvin konservatiivisen 2 % liikevaihdon vuosikasvun seuraaville viidelle vuodelle. Uskomme myös marginaalien säilyvän ennallaan seuraavan viiden vuoden ajan. On hyvä huomata, että Ciscon johdon vuotuinen liikevaihdon kasvuohjeistus (5-7 %) on selkeästi korkeampi kuin Sifterin ennuste.

Sifterin ennusteissa käytämme viiden vuoden tulostuoton kaavaa, joka on Ciscon kohdalla 5,2 % (15.3.2022).

Tämä luku suhteuttaa nykyisen osakehinnan ja viiden vuoden päähän ulottuvan tulosennusteemme. Käytännössä luku tarkoittaa sitä, että Ciscon maltillista tahtia kasvava tulovirta vastaa viiden vuoden kuluttua jo noin 5 % vuotuista tuottoa. Tulostuottoa voi verrata esimerkiksi valtiolainojen tai kiinteistön vuotuiseen vuokratuottoon.

Ciscon osingot ovat kasvussa

Yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt ovat yleensä kitsaita osingon maksajia. Tässäkin Cisco on pieni poikkeus.

Viimeisen kymmenen vuoden ajan Ciscon maksama osinkovirta on kasvanut 25 % vuodessa.

Osinkotuotto on nyt noin 2,8 % (15.3.2022). Vaikka osinko ei ole Sifter sijoitusfilosfian tärkein sijoittamisen kriteeri, kuvastaa pitkäkestoisesti kasvava osinko yrityksen liiketoiminnan vakaata kykyä tuottaa arvoa osakkeenomistajillensa vuosi toisensa perään.

Ciscon riskit

Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä, niin myös Ciscoon.

Mielestämme Ciscon liiketoiminnan suurin riski liittyy ohjelmistomarkkinan teknologian nopeaan kehitykseen.

Lisäksi siirtyminen etätyökulttuuriin voi avata ovia uusille ja innovatiivisemmille kilpailijoille. Myös aikaisemmin mainitut yritysjärjestelyt ovat aina korkean riskin toimenpiteitä. Ciscon tuotteet ovat kriittisen tärkeitä asiakkaille. Tämä antaa mielestämme suojaa myös inflaatiolta ja Cisco voi todennäköisesti siirtää kasvavat kulut suoraan hintoihin.

Yhteenveto

Ciscolla on pitkä historia kannattavasta liiketoiminnasta ja yhtiön tulevaisuuden näkyvät ovat mielestämme hyvät.

Ciscon liiketoiminnan tulos on varsin ennustettavaa ja yhtiöllä on vahva markkina-asema sekä kasvupotentiaalia sen pääliiketoimintasegmenteillä.

Ciscolla on selkeitä kilpailuetuja, josta kertoo muun muassa alan vahvimpiin kuuluvat marginaalit ja sijoitetun pääoman tuotot. Yhtiöllä on myös vahva rahoitusasema. Ciscolla ei ole ollut nettovelkaa vuosikymmeniin ja vapaa kassavirta on noin 15 miljardia dollaria vuodessa.

Jo sijoitushetkellä (2012) yhtiön arvostustaso oli houkutteleva ja on pysynyt sellaisena. Pysymme siis Ciscon tyytyväisinä omistajina.

Santeri Korpinen
CEO, Sifter Capital

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: