Alexander Järf, Sifter Capital Oy

Millaiset yhtiöt pärjäävät Inflaatiota vastaan?

Inflaatio tuo epävarmuutta markkinoille. Millaisia yhtiöitä sijoittajan tulisi omistaa inflaation ja sen negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi?

Inflaatio ei ole hyvä ilmiö yrityksille, koska liiketoiminnan kustannukset nousevat usein nopeammin kuin yritysten kyky nostaa omien tuotteiden ja palveluiden hintoja. Samalla talouden lisääntynyt epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti yritysten halukkuuteen investoida tulevaisuuden kasvuun.

Tässä artikkelissa tuon esille muutaman näkökulman, miksi mielestäni laatuyhtiöiden omistaminen on yksi vaihtoehto myös korkeamman inflaation ympäristössä.

Miksi inflaatiopaine vaikuttaa vähemmän laatuyhtiöihin?

Laatuyhtiöillä on vahva ansaintamalli ja siihen liittyvät kilpailuedut. Laatuyhtiön fundamentit ovat kunnossa ja vankkaa numeerista näyttöä löytyy usean vuoden ajalta. Tässä artikkelissa laatuyhtiö määritellään Sifter-rahaston sijoitusfilosofian mukaisesti seuraavasti:

  1. Laatuyhtiöllä on vahva liiketoimintamalli, jolla on hinnoitteluvoimaa ja kilpailuetuja,
  2. terve tase,
  3. vahva yrityskulttuuri sekä kokenut ja sijoittajaystävällinen johto,
  4. korkea sijoitetun pääoman tuotto (ROIC).

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten nämä ominaisuudet auttavat laatuyhtiöitä inflaation aikana?

Lisää laatuyhtiöiden numeerisista ja laadullisista mittareista voit lukea lisää oppaastamme: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen.

Laatuyhtiöllä on hinnoitteluvoimaa

Korkean inflaation suurimpia vaikutuksia ovat muun muassa lisääntyneet raaka-ainekustannukset ja palkat, jotka nousevat nopeammin kuin yritysten kyky nostaa omia hintoja. Nämä tekijät vaikuttavat vähemmän laatuyrityksiin, koska laatuyrityksillä on merkittävää hinnoitteluvoimaa.

Laatuyhtiöiden kysyntä pysyy aina korkealla, koska niiden tuotteet tai palvelut ovat kriittisiä asiakkaille. Tämä suojaa yhtiöitä hintakilpailulta.

Laatuyhtiöt voivat helpommin nostaa tuotteidensa hintoja ja välittää kasvaneet kustannukset suoraan asiakkaidensa maksettavaksi. Tämän seurauksena inflaation aiheuttama kustannusten nousu ei merkittävästi vaikuta laatuyhtiöiden voittomarginaaleihin.

Esimerkiksi Pohjois-Amerikan suurin rautatieyhtiö Canadian National Railway voi nostaa kuljetuspalveluidensa hintoja, koska maalla kulkevalle kaukorahdille ei juurikaan ole järkeviä vaihtoehtoja.

Rautatieyhtiöt ovat aivan omanlaisensa sijoituskohde. Ne ovat investoineet rankasti verkostoon ja kalustoon ja vastaavia investointeja vaaditaan myös mahdolliselta kilpailijalta. Markkinoilletulon kynnys on korkea.

Terve tase suojaa laatuyhtiöitä

Levottomassa taloudellisessa ympäristössä luotonantajat ovat vähemmän halukkaita sijoittamaan velkapapereihin, koska sijoitusten reaalituotto voi kääntyä alaspäin ja luottotappioiden riski kasvaa.

Epävarmoina aikoina luottoa saavat yritykset, joilla on turvallisimmat tulevaisuuden kassavirrat, eli pienimmät riskit.

Laatuyhtiöillä on terve tase ja hyvä luottoluokitus. Siksi niiden on helpompaa saada väliaikaista ja edullisempaa rahoitusta myös epävarmassa talousympäristössä.

Yritykset, joilla on korkea sijoitetun oman pääoman tuotto (ROIC), pärjäävät paremmin

Korkea sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on hyödyllinen voimavara korkean inflaation ympäristössä. ROIC kuvaa yrityksen rahantekokykyä verrattuna liiketoiminnan sitomiin pääomiin. ROIC on varsin hyvä yrityksen kannattavuuden mittari, joka kuvaa kuinka paljon yritys tarvitsee pääomia tuloksensa tekemiseen.

Vastaavasti ”ei niin laadukkaan yhtiön” voittomarginaalit pienenevät samalla kun investointien kustannukset nousevat. Samalla tulevaisuuden investoinnit ja kasvu voivat vaarantua.

Laadukkaalla yrityksellä voittomarginaalit pysyvät ennallaan ja niillä on riittävät tulovirrat jatkaa investointeja yhtiön omaan liiketoimintaan. Tämän seurauksena laatuyritys pystyy valtaamaan markkinaosuuksia. 

Esimerkiksi maailman suurin puolijohdevalimo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), investoi lähes 30 miljardia dollaria vuodessa tuotantolaitoksiin ja teknologiansa kehittämiseen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Puolijohdetoimialan suurimman toimijan, TSMC:n, liikevaihdon odotetaan kasvavan vuosittain 10–15 % seuraavan viiden vuoden aikana.

TSMC: n ROIC on 25 %. Sen ansiosta yhtiö pystyy kattamaan tulevaisuuden investointikustannukset vain neljässä vuodessa, olettaen, että viimeisimmät investoinnit tuottavat 25 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Lisäksi yhtiöllä on runsaasti kassavirtoja näiden kasvuinvestointien rahoittamiseen, vaikka investointien kustannukset kasvaisivat.

Lue lisää: Sifter-rahaston suurimmat sijoitukset ovat puolijohdeteollisuuden yhtiöitä

Onko kauan menetetty inflaatio palannut?

2010-luku oli länsimaissa matalan inflaation aikaa. Kuluttajahintaindeksi oli vuosikymmenen aikana keskimäärin noin 1,2–1,7 % vuodessa. Viime aikoina on spekuloitu siitä, onko inflaatio palaamassa? Inflaation noususta oli merkkejä jo kaksi vuotta sitten, kun Yhdysvaltojen ja euroalueen työmarkkinat alkoivat ylikuumentua. Tämä oli varhainen osoitus inflaatiosta.

Inflaatioajat ovat usein seurausta alhaisesta työttömyydestä. Vuosina 2019–2020 olimme lähellä toista inflaatiokautta alhaisen työttömyysasteen vuoksi, mutta COIVD-19-pandemia iski ensin ja aiheutti deflaatiovaikutuksen.

Deflaation ja laman uhka vaihtui inflaatiopeloiksi

Kun pandemia iski, kohtasimme ensiksi deflaation ja uhan lamasta. Kuluttajat lopettivat ostamisen ja yritykset pysäyttivät laajennussuunnitelmansa. Deflaation ja laman uhan vastauksena keskuspankit ympäri maailmaa aloittivat rahan painamisen sellaisessa mittakaavassa, jota ei ole aikaisemmin nähty. Tämä johti rahamäärän valtavaan kasvuun.

Keskuspankit ovat lisänneet rahan tarjontaa jopa 20 % COVID-19-deflaatiovaikutusten lieventämiseksi ja talouden elvyttämiseksi. Kun suurempi määrä rahaa etsii rajallista ostettavaa, johtaa se lopulta hintojen nousuun.

Rahan painaminen ja jakaminen tapahtui sekä suoraan että epäsuoraan kuluttajille ja hätää kärsiville yrityksille. Kun talous alkoi avautua uudelleen, kuluttajat avasivat jälleen kukkaronsa ja yritykset jatkoivat investointeja. Rahan määrän lisääntyminen yhdessä suhteellisen alhaisen teollisuustuotannon kanssa synnytti kysyntäpiikin ja tavarapulan useilla markkinoilla.

Suuri kysyntä yhdistettynä matalaan tarjontaan johtaa luonnollisesti hintojen nousuun.

Laatuyhtiöt tuovat sijoittajalle mielenrauhaa

Odottamaton ja jatkuva inflaation nousu on negatiivinen ilmiö yrityksille, koska tulevat kassavirrat supistuvat ja liiketoiminnan epävarmuus lisääntyy. Tämä voi heijastua myös osakehintoihin laskevasti.

Väitän, että laatuyhtiöillä on kolme ominaisuutta, jotka auttavat niitä pärjäämään ja jopa vahvistumaan inflatorisessa ympäristössä:

  1. Laatuyhtiöt kykenevät nostamaan tuotteiden hintoja nousevien kustannusten torjumiseksi. Voittomarginaalit ja tuloksen teko säilyvät hyvinä.
  2. Ne saavat tarvittaessa helpommin ja edullisemmin rahoitusta, koska liiketoiminnan kassavirrat ovat ennustettavia. Tämä mahdollistaa laatuyrityksien investointien ja markkinaosuuden kasvun.
  3. Laatuyhtiöt ovat usein pääomakevyitä, eivätkä ne sido merkittävästi pääomaa suhteessa voittoihin. Pääomakeveys antaa liikkumavaraa yrityksille sekä pitää rahoituskustannukset matalina.

Näiden ominaisuuksien ansiosta vaikeat ajat voivat jopa vahvistaa ja kasvattaa laatuyrityksiä.

Emme voi varmuudella vielä tietää, ovatko inflaation varhaiset signaalit kertaluonteinen hintahyppy vai useita vuosia kestävä jatkuva ilmiö. Kummassakin tapauksessa laatuyhtiöitä omistavien sijoittajien ei mielestämme tarvitse huolestua inflaation uhasta liikaa.

Kiinnostaako pitkän tähtäimen laatusijoittaminen? Lataa 20-sivuinen opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa kerromme miten aika ja laatuyhtiöt tekevät työtä sijoittajan eduksi.

Alexander Järf
Analyytikko, Sifter Capital Oy

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: